Passend onderwijs

Het uitgangspunt bij passend onderwijs is dat alle kinderen recht hebben op een passende onderwijsplek, ook als ze extra ondersteuning nodig hebben. Schoolbesturen hebben vanaf 1 augustus 2014 de plicht om binnen het samenwerkingsverband een passende plek te zoeken voor elk kind dat wordt aangemeld. Het samenwerkingsverband bestaat uit alle reguliere scholen in de regio, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs die vallen onder cluster 3 en 4.

Nederland kent het beleid: regulier waar het kan, speciaal waar het moet. Dit betekent dat passend onderwijs niet staat voor inclusief onderwijs, waarbij alle leerlingen in het reguliere onderwijs terecht kunnen.

Extra ondersteuning

Bij extra ondersteuning gaat het om zowel lichte als zware ondersteuning. De extra ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit:  extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een school voor speciaal (basis) onderwijs.