Diensten

Expertisecentrum Briljant biedt ondersteuning aan scholen bij de afstemming op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften door middel van onderstaande ondersteuningsactiviteiten:

 • Consultatie van een multidisciplinair zorgadviesteam
 • Consultatie door een van de medewerkers van Expertisecentrum Briljant
 • Consultatie, advies en coaching van een gedragsdeskundig ambulant begeleider | onderwijskundige
 • Observaties in de onderwijscontext
 • Advies op leerlingniveau en rondom klassenmanagement
 • Advies op groepsniveau (Werken Aan Wat Werkt)
 • (In)directe begeleiding aan leerlingen met gedragsproblemen
 • Onderzoek/analyses van de beschermende- en risicofactoren bij leerlingen in de onderwijscontext
 • Psychologisch onderzoek/psychodiagnostisch onderzoek
 • Rekenonderzoek
 • Ondersteuning bij het opstellen van een handelingsplan/ontwikkelingsperspectief
 • Ondersteuning bij oudergesprekken
 • Overleg met ouders/verzorgers over het ontwikkelingsperspectief van de leerling
 • Professionele ondersteuning bij afstemming van trajecten met school, hulpverlening en ouders
 • Fungeren als intermediair tussen leerling, ouders/verzorgers, beroepsopvoeders en hulpverlenende instanties
 • Trajectbegeleiding bij verwijzing naar varianten van speciaal onderwijs
 • Advisering bij overplaatsing van de leerling vanuit het regulier onderwijs naar het speciaal (basis)onderwijs en andersom
 • Monitoring van zorgtrajecten (trajectbewaking, dossiervorming)
 • Voorlichting over leerlingen met gedragsproblematiek in de onderwijscontext aan ouders, leerkrachten, onderwijsteam, individuele leerlingen en groep of klas
 • Teamvoorlichting “ASS het zo zit!”
 • Klassenvoorlichting “Zo is er maar één!”
 • Voorlichting aan het onderwijsteam
 • Voorlichting over leerlingenzorg (teams, ouders, besturen)
 • Advisering in regionale zorgteams of zorgteams op bestuursniveau
 • Onderwijskundige advisering bij opzet van interne leerlingenzorg of ‘passend onderwijs’

N.B.

Ondersteuningsactiviteiten vinden geïntegreerd plaats in een begeleidingstraject en worden door de medewerkers afgestemd op de ondersteuningsbehoefte van de leraar/de school. De ondersteuning is in de eerste plaats gericht op het realiseren van het ontwikkelingsperspectief van de leerling(en). Het adviseren over de ondersteuningsbehoefte van een leerling in het kader van de toelaatbaarheid van leerlingen tot het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs in het samenwerkingsverband of tot het speciaal onderwijs, vindt alleen plaats mits er betrokkenheid is (geweest) met de leerling in de onderwijscontext in de vorm van trajectbegeleiding.